kineziterapija

Kineziterapija je sastavni dio fizikalne terapije i rehabilitacije ,vrlo važan je segment liječenja jer aktivno uključuje pacijenta.
Kineziterapija je vid liječenja koje koristi pokrete kao metodu liječenja.
 Zadaci kineziterapije su :
1. prevencija oštečenja funkcije lokomotornog sistema
2. liječenje
3. restauracija funkcije lokomotornog sistema
4. Rehabilitacija

Ovi zadaci se odnose na :
 očuvanje i vraćanje normalne pokretljivosti zglobova
očuvanje i vraćanje normalne mišićne snage
motorna edukacija -učenje pokreta
motorna reedukacija-ponovno učenje pokreta
očuvanje i vraćanje koordinacije
djelovanje na centralni i periferni nervni sistem, kardio-vaskularni, respiratorni i koštano-zglobni sistem u cilju postizanja maksimalne funkcionalnosti postizanje dobrog psihičkog stanja uz rehabilitaciju.

Kineziterapija obuhvata aktivne i pasivne vježbe.
Aktivne vježbe se dele na:
– aktivne potpomognute
– aktivne nepotpomognute
– aktivne vežbe sa otporom

Ona se primenjuje u gotovo svim medicinskim specijalnostima kod brojnih patoloških stanja, ali i preventivno. Apsolutnih kontraindikacija praktično nema, a relativne su malobrojne.

U izvođenju jednog pokreta učestvuje više anatomskih struktura:
– koštani sistem
– zglobovi
– mišići
– periferni nervni sistem
– centralni nervni sistem.